Zvažujete členství v profesní organizaci? Přečtěte si, co přináší Vize tance.

Vize tance je profesní organizace sdružující nezávislé profesionály a organizace z oblasti tanečního a pohybového umění.

Hlavními činnostmi Vize je vedle kontinuálního budování členské základny prioritně společné řešení problémů oboru prostřednictvím kumulace kompetencí a znalosti oboru, komunikace s profesionály, dalšími platformami a experty z České republiky i ze zahraničí a nutná oborová advokacie napříč cílovými skupinami. Jednotlivé činnosti Vize můžeme rozdělit do osmi oblastí:

 1. Definice otázek a jejich řešení v rámci sedmi pracovních skupin.
 2. Profesní vzdělávání členů skrze řízenou výměnu zkušeností: uplatňování principu kolektivní inteligence, spolupráce s experty.
 3. Péče o vztahy mezi členy a supervize nad sdílením informací napříč členskou základnou.
 4. Organizování oborových kulatých stolů a konferencí
 5. Pořádání konferencí pro veřejnost k aktuálním tématům
 6. Definování strategie rozvoje oboru na základě mapování stávajícího stavu, redefinice silných a slabých stránek a návrh postupu s cílem formulovat oficiální oborovou dokumentaci.
 7. Navázání na dlouholetou práci Vize jako partnera státních institucí a politické reprezentace.
 8. Kontinuální budování povědomí o oboru napříč cílovými skupinami.

Pracovní skupiny

Na základě předcházejících setkání byla pojmenována zásadní témata, na kterých by se mělo pracovat. Jedná o 7 tematických okruhů, které jednotlivé pracovní skupiny budou diskutovat a navrhovat další postupy k řešení. Cílem jejich společného úsilí by měla být aktualizace podoby Vize tance a oboru jako takového do budoucna.

 1. Propagace tance a jeho přínosy
  Propagace tanečního a pohybového umění a jeho přínosů pro společnost. Definování hodnot, které v sobě taneční a pohybové umění nese se zaměřením směrem k široké veřejnosti na pochopení smyslu a významu tance. Identifikace existujících fungujících projektů, sdílení zkušeností, marketingová práce, PR a média, mezinárodní kontext atd.
 2. Analýza oboru a jeho potřeby
  Analýza prostředí, co je třeba zlepšit nebo co chybí: např. zázemí a výzkum teorie oboru, podpora umění ve vzdělávání, systematický rozvoj publika, propojení s jinými formami tance (etnický tanec, komunitní taneční styly, taneční sport ad.), široké pojetí oboru taneční a pohybové umění.
 3. Interdisciplinarita oboru
  Interdisciplinarita jako součást budoucnosti tanečního a pohybového umění. Využití tance v jiném účelu než jen pro performance (Tanec a školství, film, výtvarné umění, kreativní průmysl, taneční terapie ad.), sumarizace existujících fungujících projektů, podpora konceptu a rozvoje projektů
 4. Rámcové potřeby profesionálů
  Poskytnutí rámce pro profesionální podmínky, stanovení standardů finančního ohodnocení profesí v rámci taneční praxe, spolupráce s dalšími profesními organizacemi
 5. Info point
  Centralizace důležitých informací pro komunitu: další vzdělávání, druhá kariéra, stáže, možnosti rezidencí, grantový přehled, právní informace atd.
 6. Partnerství
  Spolupráce s institucemi a profesními organizacemi na sjednoceném hlasu a postoji vůči státu, městům, regionům. Tato pracovní skupina vychází z práce ostatních pracovních skupin.
 7. Teorie tance