Zvažujete členství v profesní organizaci? Přečtěte si, co přináší Vize tance.

Vize tance je profesní organizace sdružující nezávislé profesionály a organizace z oblasti tanečního a pohybového umění.

Norské fondy

Díky podpoře Norských fondů může Vize tance realizovat svoji činnost, vzdělávací semináře, ale také konferenci Role současného tance v regionálním rozvoji, která se uskuteční 24.11.2021 od 9:30 v pražském DOX.

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU

Česká republika je příjemcem těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO).

Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a Norska v České republice přes 1 000 zajímavých projektů za více než 6 mld. Kč. Aktuálně je Česká republika pátým největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku a Bulharsku.

Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a institucemi.

20. 10. 2021

Konference Role současného tance v regionálním rozvoji / 24.11.2021 / DOX

Ve středu 24.11. 2021 se v centru současného umění DOX v Praze uskuteční konference oborové organizace Vize tance, která sdružuje nezávislé profesionály, fyzické osoby i organizace, kteří působí v oboru tanec a pohybové divadlo. Konference se zaměří na artikulaci argumentů pro podporu tance jako faktoru regionálního rozvoje a chce upřesnit specifika tanečního oboru. Předsedkyně Vize tance Marie Kinsky doplňuje: „V rámci konference budou prezentovány výsledků pracovních skupin organizace, jako jsou například rámcové potřeby profesionálů nebo analýza oboru a jeho potřeb. Cílem našeho společného úsilí by měla být podpora oboru jako takového. „Program konference slibuje nejen živou a aktivní diskusi, ale také účast zástupců regionu a obcí, reprezentantů politických stran a samozřejmě zástupců tanečního oboru. Vize tance, která v minulém roce energicky obnovila svou aktivitu zve na konferenci každého, kdo působí v tanečním a pohybovém umění.

6. 10. 2021

Soutěž na nový vizuální styl oborové organizace Vize tance – výzva pro grafické kreativce

Oborová organizace Vize tance hledá novou podobu své vizuální identity a zve grafické designéry k účasti ve vyhlášené soutěži.

Předmětem veřejné dvoukolové soutěže je návrh celkového konceptu, loga/logotypu a dalších prvků vizuálního stylu pro oborovou organizaci Vize tance. Nová vizuální identita nahradí stávající podobu grafické prezentace organizace. Vize tance je profesní organizace, která sdružuje nezávislé profesionály, fyzické osoby i organizace, kteří působí v oboru tanec a pohybové divadlo a je významným partnerem pro instituce v oblasti řešení profesních otázek, pracuje na zvyšování povědomí o oboru u široké veřejnosti či se zásadně podílí na formulaci dalšího směřování oboru. Od nové vizuální identity očekává originalitu, jednoduchost, výstižnost, nezaměnitelnost, vizuální čitelnost při zachování variantních použití a širokou míru implementace.

Cílem soutěže je najít partnera z oblasti světa grafického designu pro vytvoření komplexního řešení jednotné vizuální identity organizace. Smyslem je získat prvek prezentace odpovídající aktuálnímu grafickému diskurzu, vytvořit manuál pro aplikaci nového jednotného vizuálního stylu organizace Vize tance. Chceme moderní, neotřelý design, který působí seriózně. Současně by měl být jedinečný a jiný než současný vizuální styl Vize tance. Viz. www.vizetance.org

Termín pro odevzdání návrhů: 9.7. 2021

Informace k pravidlům a přihlášku naleznete zde:

4. 6. 2021

Připojte s k výzvě ITI – zastřešující platformy pro divadlo, tanec a nový cirkus k současné situaci

◾️ Se znepokojením sledujeme, jak se vývoj epidemie stávajícími opatřeními nedaří brzdit. Stát dosud z omezení vyjmul průmysl, a to na úkor ostatních oblastí, kde je zásadně omezen běžný život. Kultura je v krizovém stavu již celý rok. Přesto své pracovníky již řadu měsíců testuje, pracuje v ochranných pomůckách, díky tomu není zdrojem nákazy a udržuje svou kontinuální činnost. Apelujeme na dodržování stejných pravidel pro všechny rizikové oblasti, včetně průmyslu a veřejné správy, bez ohledu na dílčí ekonomické ztráty. Apelujeme zároveň na bezpečný návrat kultury do života společnosti.
◾️ Hodnoty, které vytváří kulturní sektor, jsou postaveny na kreativitě a talentu, zaměstnáváme desetitisíce lidí a do státního rozpočtu ročně přispíváme miliardami korun. Svou činností pomáháme formovat společnost, přinášíme impulzy, iniciujeme dialog, stimulujeme kritické myšlení, vzděláváme, kultivujeme prostředí, upozorňujeme na rizika a hlavně nabízíme smysluplnou a účinnou obranu proti sociopatologickým jevům ve společnosti.
◾️ Přistoupili jsme na omezení našeho ústavního práva na kulturu a vzdělání daného Listinou základních práv a svobod. Nemůžeme posílat děti do školy ani navštívit rodiče, pokud nejsou v ohrožení života, nemůžeme svobodně trávit volný čas. To však nadále není možné, aniž by stejná opatření platila v ostatních odvětvích. Kultura, školství a služby vůbec jsou nastavenými pravidly omezeny nejvíce, dlouhodobý dopad těchto omezení může být pro celou společnost devastující.
◾️ Žádáme o vytvoření pravidel pro kulturu, školství, volný čas a rodinný život. Je třeba myslet na kvalitu života a nastavit rovné podmínky pro všechny. Nedůslednost maří efekty dalších opatření, která mají negativní jak ekonomický, tak sociální dopad na životy rodin, běžných občanů a firem.
◾️ Nechceme dále přihlížet dělení naší společnosti na ty, co mohou, a na ty, co nemohou. Pravidla musí platit pro všechny.
◾️ V době, kdy nevíme přesně, jak se bude pandemická situace vyvíjet, je nutné systémově a v návaznosti na všeobecná omezení začít plánovat otevírání našich aktivit a objektů veřejnosti. Kulturu nelze otevřít ze dne na den, plán musíme znát týdny či měsíce dopředu. Naše práce pak pomůže společnosti se postupně zotavit z covidového a postcovidového marasmu.
◾️ Jen díky solidárnosti ve společnosti a zapojení všech lze pandemii čelit. Chování každého z nás dnes více než kdy jindy ovlivňuje budoucnost ostatních.